Este web pertence ao anel solidario voluntariadogalego.org

AVISO IMPORTANTE PARA TODOS LOS SENEGALESES DE GALICIA

 

Se os avisa de la llegada de la caravana de la Embajada de Senegal a nuestra ciudad. Estará en A Coruña los días SÁBADO, 5 de septiembre, y DOMINGO, 6 de septiembre.

Prestará el servicio de solicitud y tramitación del nuevo pasaporte (42 euros).

PARA RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN PODÉIS DIRIGIROS A:

 

ASESER-TERANGA

C/ Jorge Borrow, 5-bajo

Telef. 981 016283

 

Preguntar por el Sr. Diao Papis "Mediador"

 

 

IMPORTANTE:

Es imprescindible inscribirse en la lista de los demandantes, que la asociación ASESER-TERANGA tiene facilitada a todos. En caso contrario, su demanda no podrá ser tenida en cuenta.

 

HORARIO PARA SER ATENDIDO POR LOS MIEMBROS DEL CONSULADO DE SENEGAL:

De 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde.

 

 

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO:

17 A 20 HORAS

(excepto el jueves, de 19 a 20 horas).

 

El Presidente de la asociación,

 

PAPA DIOP DIOP

 

Quen somos?

Aseser Teranga forma parte da Coruña dende o ano 1996, fundada por un grupo de senegaleses coa intención de procurar unha maior integración na sociedade. Unha asociación que pretende ser un lugar de encontro para a poboación inmigrante en xeral sen distinción de procedencia. A palabra senegalesa "teranga" significa hospitalidade e esta é a filosofía básica desta entidade. O obxectivo de Aseser Teranga é axudar a calquera persoa que teña algún tipo de dificultades derivadas da súa condición de inmigrante en España e así promover unha maior adaptación e integración. O local, situado na rúa Jorge Borrow, 5 baixo, ofrece os seguintes servizos:
 • Acollida de inmigrantes que acaban de chegar.
 • Servizos de integración social: Formación, ocio, asesoramento administrativo, xurídico e sanitario, acompañamento social, bolsa de vivenda, banco de alimentos.
 • Servizos de integración laboral: Asesoramento laboral, formación prelaboral, bolsa de emprego.
 • Sensibilización.
 • Cooperación ao desenvolvemento.
Teléfono de Aseser Teranga: 981 016 283
Rúa Jorge Borrow, 5 baixo
 
Se o teu é colaborar, a asociación precisa persoal voluntario e está aberta a calquera colaboración. Non dubides en informarte.

¿Quién somos?

Aseser Teranga forma parte de A Coruña desde el año 1996, fundada por un grupo de senegaleses con la intención de buscar una mayor integración en la sociedad. Una asociación que pretende ser un lugar de encuentro para la población inmigrante en general sin distinción de procedencia.

La palabra senegalesa Teranga significa hospitalidad y ésta es la filosofía básica de esta entidad.

El objetivo de Aseser Teranga es ayudar a cualquier persona que tenga algún tipo de dificultades derivadas de su condición de inmigrante en España y así promover una mayor adaptación e integración.

El local situado en la c/ Jorge Borrow 5 Bajo ofrece los siguientes servicios:

 

 • Acogida de inmigrantes recién llegados a la asociación.
 • Servicios de integración social: Formación, ocio, asesoramiento administrativo, jurídico y sanitario, acompañamiento social, bolsa de vivienda, banco de alimentos.
 • Servicios de integración laboral: Asesoramiento laboral, formación prelaboral, bolsa de empleo.
 • Sensibilización.
 • Cooperación al desarrollo.

 

Teléfono de Aseser Teranga: 981 016 283

Calle Jorge Borrow, 5 bajo, A Coruña

aseserteranga@yahoo.es


Si lo tuyo es colaborar,la asociación necesita personal voluntario y está abierta a cualquier colaboración. No dudes en informarte.

Qui sommes-nous?

Aseser Teranga forme la partie de La Corogne depuis l'an 1996, fondé par un groupe de Sénégalais avec l'intention pour chercher une plus grande intégration dans la société. Une association qui a l'intention être un lieu de rencontre pour la population d'immigrant en général sans la distinction d'origine. Le mot Teranga sénégalais signifie l'hospitalité et ceci est la philosophie fondamentale de cette association. L'objectif d'Aseser Teranga est d'aider n'importe quelle personne qui a des difficultés de sa condition d'immigrant en Espagne et ainsi promouvoir une plus grande adaptation et une plus grande intégration. L'association a situé dans le c/Jorge Borrow 5 Bas offre les services suivants :
 • Nous avons reçu d'immigrants récemment arrivé à l'association.
 • Les services d'intégration sociale : La formation, le loisir, le conseil sanitaire, légal et administratif, l'accompagnement social, le marché de demeure, la banque de nourriture.
 • Les services d'intégration travailliste : Le conseil travailliste, formation travailliste, le marché d'emploi.
 • Sensibiliser.
 • La coopération au développement.

Le téléphone d'Aseser Teranga : 981 016 283

Rue Jorge Borrow, 5, La Corogne

aseserteranga@yahoo.es


S'il le vôtre est de collaborer, l'association a besoin du personnel volontaire et est ouvert à n'importe quelle contribution. Faire ne vous doutez pas dans le reportage vous.

Who are we?

Aseser Teranga forms part of The Corunna since 1996, founded by a group of Senegalese with the intention to seek a greater integration in the society. An association that intends to be a place of encounter for the immigrant population in general without distinction of origin.

The word Senegalese Teranga signifies hospitality and this is the basic philosophy of this association.


The objective of Aseser Teranga is to help any person that have some difficulties because of his condition of immigrant in Spain and so to promote a greater adaptation and integration. 
The association house situated in Jorge Borrow Street 5 offers the following services:

 

 • Whe receive inmigrants recently arrived at the association.
 • Social integration services: Formation, leisure, sanitary, legal and administrative advice, social accompaniment, market of dwelling, bank of food.
 • Labour integration services: Labour advice, formation before working, market of employ.
 • Sensitizing.
 • Cooperación to the development.

 

Telephone of Aseser Teranga: 981 016 283

Jorge Borrow Street, 5, The Corunna

aseserteranga@yahoo.es


If you like to collaborate, the association needs voluntary personnel and is open to any contribution.  Don't doubt about it, get information.