Emprego / Empleo

Formación laboral: formación en técnicas de procura de emprego, cursos de formación, obradoiros ocupacionais propios (xoiería, etc.).

 

Bolsa de emprego: mediación entre empresas e demandantes de emprego a través da xestión dunha bolsa de traballadores.

 

Formación laboral: formación en técnicas de búsqueda de empleo, cursos de formación, talleres ocupacionales propios (joyería, etc.).

 

Bolsa de empleo: mediación entre empresas y demandantes de empleo a través de la gestión de una bolsa de trabajadores.

 

Bolsa de emprego

Xoería e chapa de vehículos / Joyería y chapa de vehículos

Mozo senegalés, de 35 anos, con experiencia no traballo en xoiería e tamén en chapa de vehículos. Nivel elemental de castelán.

 

Joven senegalés, de 35 años, con experiencia en el trabajo en joyería y también en chapa de vehículos. Nivel elemental de castellano.

Servizo doméstico

Mozo marroquí, 25 anos, con permiso de traballo para servicio doméstico. Ten carné de conducir e dominio bastante bo do español. Busca traballo no servicio doméstico ou en calquera outro similar (limpeza, xardinería, etc.).

 

 

Joven marroquí, 25 años, con permiso de trabajo para servicio doméstico. Tiene carné de conducir y dominio bastante bueno del castellano. Busca trabajo en el servicio doméstico o en cualquier otro similar (limpieza, jardinería, etc.).

Albanel e pladurista / Albañil y pladurista

Senegalés de 35 anos con permiso de traballo e de residencia. Experiencia en albanelería e pladur, busca traballo nesa actividade. Fala e comprende ben o castelán.

 

Senegalés de 35 años con permiso de trabajo y residencia. Experiencia en albañilería y pladur, busca trabajo en esa actividad. Habla y comprende bien el castellano.