Organización

CIF: G15814700

 

  • Representante legal: Papa Diop Diop
  • Coordinador técnico e secretario: Rafael Sánchez-Fernández García
  • Creador da web:: Wenceslao García Zapata

 

ASESER Teranga é unha entidade sen ánimo de lucro, independente, aconfesional e apolítica que traballa co propósito de favorece-la integración social e laboral do colectivo de inmigrantes asentados en Galicia. Ademais, ASESER Teranga proponse entre os seus obxectivos básicos o de colaborar no desenvolvemento económico, cultural e social dos países xeradores de inmigrantes.

 

Por que estamos aquí?

Os inmigrantes non queremos "facer turismo". Non desexamos deixa-las nosas familias, nin afastarnos do noso país nin somos aventureiros que aman as viaxes de risco. Somos persoas que procuramos oportunidades para levar unha vida digna para nós e para os nosos fillos. Quizais vos sirva de ilustración este relato dun caso real que se recolle no libro Yo Mohamed de Rafael Torres: Assane Dieng - El poder del cri-cri.


Historia

ASESER Teranga xurde no ano 1996, orixinariamente como unha asociación de inmigrantes senegaleses residentes na Coruña, concebida como un lugar de apoio mutuo, de promoción da integración social das persoas de orixe senegalesa e de intercomunicación cultural. Dende hai pouco, a asociación cobrou un novo pulo a raíz da apertura do seu primeiro local social e da decisión de se converter en ONG e abrirse a tódalas persoas inmigrantes, con independencia da súa orixe nacional, raza ou cultura. Na lingua uolof (a máis empregada no Senegal), "teranga" significa hospitalidade. Esa é pois a filosofía básica da nosa entidade, a súa disposición a recibir e axudar a calquera persoa que teña algún tipo de dificultades derivadas da súa condición de inmigrante en España.

 

ASESER Teranga es una entidad sin ánimo de lucro, independiente, aconfesional y apolítica que trabaja con el propósito de la favorecer la integración social y laboral del colectivo de inmigrantes asentados en Galicia. Además, ASESER Teranga se plantea entre sus objetivos básicos el de colaborar en el desarrollo económico, cultural y social de los países generadores de inmigrantes.

 

¿Por qué estamos aquí?
Los inmigrantes no queremos "hacer turismo". No deseamos dejar a nuestras familias, ni alejarnos de nuestro país ni somos aventureros que aman los viajes de riesgo. Somos personas que buscamos oportunidades para llevar una vida digna para nosotros y para nuestros hijos.
Quizás os sirva de ilustración este relato de un caso real, que se recoge en el libro Yo Mohamed de Rafael Torres: Assane Dieng - El poder del cri-cri.


Historia

ASESER Teranga surge en el año 1996, originalmente como una asociación de inmigrantes senegaleses residentes en la Coruña, concebida como un lugar de apoyo mutuo, de promoción de la integración social de las personas de origen senegalés y de intercomunicación cultural.

Recientemente, la asociación cobró un nuevo impulso a raíz de la apertura de su primer local social y de la decisión de convertirse en ONG y abrirse la todas las personas inmigrantes, con independencia de su origen nacional, raza o cultura.
En la lengua wolof (la más empleada en Senegal), "teranga" significa hospitalidad. Esa es pues la filosofía básica de nuestra entidad, su disposición a recibir y ayudar a cualquier persona que tenga algún tipo de dificultades derivadas de su condición de inmigrante en España.